Препоръки и мнения за търговски обекти

С цел да получите бързa обратна връзка от наша страна, моля, подайте пълна информация във формата по-долу.

Полетата, отбелязани със звездичка ( *), са задължителни. Изпрати
Благодарим Ви. Вашето мнение е важно за нас!
Съжалявам, в момента Вашето съобщение не може да бъде изпратено, опитайте пак по-късно!

Препоръки и мнения към конкретни заведения ще бъдат препращани на съответните франчайзополучатели. Рекламации се приемат и на място в търговските обекти.

Вашите лични данни се обработват от Администратора АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1309, общ.Столична, бул.”Димитър Петков” N 15, ЕИК: 204093210 за следните цели:
предоставяне на отговор на въпрос или предложение, както и при обработка на оплаквания.
Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6 (1) е от Регламент ЕС 2016/679 за целите на легитимните интереси на Администратора.

Данните се съхраняват за срок до предоставяне на отговор от наша страна, след което същите се заличават, като могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции на Администратора.

Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети страни, с изключение на:
- компетентни органи съгласно закона.
- други лица, предвидени в нормативен акт, включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Администратора.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни
При обработване на личните Ви данни Вие имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:
1. Право на достъп до Вашите лични данни, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни и право на преносимост на данните, ако са налице на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;
2. Право да изисквате да бъдат уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в България е:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Право на възражение
Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.


Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към отговорния служител по защита на данните* на АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД:
e-mail: t.ranova@talarfoods.com
телефон: 0877660538
* Отговорният служител по защита на данните не представлява длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Раздел 4 от Регламент ЕС 2016/679.